:: ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
:: : วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562     รายงานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลจำนวนครูตามกลุ่มสาระ รวม
บร.ไทยคณิตวิทย์สังคมการงาน พละ ศิลป ภาษา กิจกรรม
   1 . มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1 1 1 3  
   2 . โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 0  
   3 . โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร หนองแค 0  
   4 . โรงเรียนสตรีอ่างทอง 0  
   5 . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1 1  
   6 . มหาวิทยาลัยรังสิต 1 1  
   7 . มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 4 4 1 1 2 13  
   8 . มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 1 2  
   9 . มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1 1 2  
   10 . มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1 1  
   11 . มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 1  
   12 . มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2 2  
   13 . มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 11 3  
   14 . มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 1 1 2  
   15 . มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ 1 1 2 4  
   16 . มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2 1 3  
   17 . มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1 1 2  
   18 . มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1 1  
   19 . มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1 1  
   20 . มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 1  
   21 . มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 1  
   22 . มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 1  
   23 . มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 1  
   24 . มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1 1 3 5  
   25 . มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 1 1  
   26 . มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 2 1 4  
   27 . มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 1  
   28 . มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1 1 2  
   29 . มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1 1  
   30 . มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1 1 1 3  
   31 . มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 3 4 6 3 9 6 1 6 82 48  
   32 . มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 1  
   33 . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 2 1 1 3 8  
   34 . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 1 2  
   35 . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 0  
   36 . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1 1  
   37 . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์นนทบุร 1 1  
   38 . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี 1 1  
   39 . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2 2  
   40 . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3 3  
   41 . มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 2 5 4 1 1 14  
   42 . มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 1 1  
   43 . มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1 1 2  
   44 . มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 1 3 5  
   45 . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2 2 1 1 1 7  
   46 . มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 1  
   47 . มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 1 2 1 1 1 6  
   48 . มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 1 2  
   49 . มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 1  
   50 . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 2  
   51 . มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 1 2 2 1 7  
   52 . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 1 1  
   53 . มหาวิทยาลัยบูรพา 1 2 2 1 4 10  
   54 . วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 1 1  
   55 . วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 1 1  
   56 . สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 1 2  
   57 . สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 1  
   58 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 1 2 1 1 6  
แสดงข้อมูลผลสรุป บุคลากรทั้งโรงเรียน 200 คน
< เมษายน 2562 >
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30        
เมนูหลัก
กลับหน้าแรก
ข้อมูลนักเรียน
นักเรียนขาดเรียน
นักเรียนมาสาย
สรุปนักเรียน ขาดเรียน
พิมพ์รายงานสรุปขาดเรียน
สรุปนักเรียน มาสาย
ข้อมูลครู-อาจารย์
สถานะครูปฏิบัติงาน
ครูไม่มาปฏิบัติงาน

เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 12362 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 12038 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 33267 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 372503 ครั้ง
เริ่ม 11 พฤศจิกายน 2556
Home Page
สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย