:: ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
:: : วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562     รายงานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลจำนวนครูตามกลุ่มสาระ รวม
บร.ไทยคณิตวิทย์สังคมการงาน พละ ศิลป ภาษา กิจกรรม
   1 . โรคพืช 1 1  
   2 . ระบบสารสนเทศ 1 1  
   3 . เศรษฐศาสตร์ 0  
   4 . เศรษฐศาสตร์การคลัง 1 1  
   5 . เอเชียศึกษา ภาษาเกาหลี 1 1  
   6 . รัฐศาสตร์ 1 1  
   7 . รัฐประศาสนศาสตร์ 1 1  
   8 . มัธยมศึกษาปีที่ 6 0  
   9 . ภาษาอังกฤษ 191 20  
   10 . ภาษาไทย 10 10  
   11 . ภาษาจีน 3 3  
   12 . ภาษาญี่ปุ่น 2 2  
   13 . เกษตรศาสตร์ 3 3  
   14 . เกษตรกรรม 1 1  
   15 . เคมี 5 5  
   16 . เคมีปฏิบัติ 1 1  
   17 . เทคโนโลยีและการสื่อสาร 1 1  
   18 . เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา 1 1  
   19 . เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 1 1 2  
   20 . เทคโนโลยีวัสดุ 1 1  
   21 . เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1 4  
   22 . เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 1  
   23 . เทคโนโลยีการศึกษา 1 1 2 4  
   24 . วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1  
   25 . วิจัยการศึกษา 1 1  
   26 . วิทยาศาสตร์ 1 1  
   27 . วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 1 1  
   28 . วิทยาศาสตร์ศึกษา 2 2  
   29 . วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 1  
   30 . วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 2  
   31 . วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 2  
   32 . สังคมศึกษา 15 1 16  
   33 . สัตวศาสตร์ 1 1  
   34 . สารสนเทศศาสตร์ 1 1  
   35 . สารสนเทศสำนักงาน 1 1  
   36 . ศิลปหัตถกรรม 1 1  
   37 . ศิลปศาสตร์ 0  
   38 . ศิลปศึกษา 3 3  
   39 . หลักสูตรและการสอน 1 1 1 3  
   40 . สถิติประยุกต์ 3 3  
   41 . สุขศึกษา 2 2  
   42 . การเงินการธนาคาร 1 1  
   43 . การแนะแนว 1 1  
   44 . การสอนภาษาอังกฤษ 1 1  
   45 . การสอนภาษาไทย 2 2  
   46 . การสอนภาษาจีน 1 1  
   47 . การสอนวิทยาศาสตร์ 2 2  
   48 . การสอนวิทยาศาสตร์ (เคมี) 1 1  
   49 . การสอนคณิตศาสตร์ 1 1  
   50 . การจัดการ 1 1  
   51 . การจัดการการเรียนรู้ 1 1  
   52 . การจัดการงานก่อสร้าง 1 1  
   53 . การจัดการทั่วไป 1 1 2  
   54 . การบริหารและการจัดการศึกษา 1 1  
   55 . การบริหารการศึกษา 3 1 2 2 3 1 3 15  
   56 . การบัญชี 1 1  
   57 . คหกรรมศาสตร์ 1 1 2  
   58 . คอมพิวเตอร์ศึกษา 2 2  
   59 . คณิตศาสตร์ 1 15 1 17  
   60 . คณิตศาสตร์ศึกษา 2 2  
   61 . คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 1  
   62 . จิตรกรรม 1 1  
   63 . จิตวิทยา 1 1  
   64 . จิตวิทยาการแนะแนว 2 2  
   65 . จิตวิทยาการศึกษา 1 1  
   66 . จุลชีววิทยา 1 1  
   67 . ชีววิทยา 4 4  
   68 . ชีววิทยาประยุกต์ 3 3  
   69 . ดนตรีสากล 2 2  
   70 . ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย 1 1  
   71 . ดุริยางค์ไทย 1 1  
   72 . นิเทศศาสตร์ 0  
   73 . นาฏศิลป์ 2 2  
   74 . บรรณารักษศาสตร์ 1 1  
   75 . บรรณารักษ์ศาสตร์ 2 2  
   76 . บริหารการศึกษา 1 1  
   77 . บริหารธุรกิจ 0  
   78 . บัญชี 0  
   79 . ประชาสัมพันธ์ 0  
   80 . ประถมศึกษาปีที่ 4 0  
   81 . พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ 2 2  
   82 . พลศึกษา 1 7 8  
   83 . ฟิสิกส์ 1 1  
   84 . ฟิสิกส์ประยุกต์ 1 1  
แสดงข้อมูลผลสรุป บุคลากรทั้งโรงเรียน 198 คน
< เมษายน 2562 >
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30        
เมนูหลัก
กลับหน้าแรก
ข้อมูลนักเรียน
นักเรียนขาดเรียน
นักเรียนมาสาย
สรุปนักเรียน ขาดเรียน
พิมพ์รายงานสรุปขาดเรียน
สรุปนักเรียน มาสาย
ข้อมูลครู-อาจารย์
สถานะครูปฏิบัติงาน
ครูไม่มาปฏิบัติงาน

เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 12362 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 12038 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 33267 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 372503 ครั้ง
เริ่ม 11 พฤศจิกายน 2556
Home Page
สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย