:: ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
:: เธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ-เธ„เธฃเธนเธญเธฒเธˆเธฒเธฃเธขเนŒ : วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562    
ที่เลขตำแหน่ง ชื่อ นามสกุลหมวด/กลุ่มสาระประวัติแก้ไขลบ
138494 นายสมศักดิ์  งามสมเกล้างานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
238491 นายวรากร  รื่นกมลงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
324817 นายสมใจ  พัฒน์วิชัยโชติงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
438496 นายอนันต์  มีพจนางานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
5114967 นางสาวสุนันทา  เกษมสวัสดิ์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
6A017 นางสาววรัญญา  วงศ์วรรธนะโชติเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประวัติแก้ไข ลบ
7A018 นางสาวปาริฉัตร  สุขพัทธีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประวัติแก้ไข ลบ
8B002 นางสาวชัญญานุช  สดับพจน์เจ้าหน้าที่สำนักงาน ประวัติแก้ไข ลบ
9B010 นางนิธิวดี  วิเศษฤทธิ์เจ้าหน้าที่สำนักงาน ประวัติแก้ไข ลบ
10B011 นางสาวพรวันเพ็ญ  เกิดเนตรเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประวัติแก้ไข ลบ
1138492 นางพิมพลักษณ์  บุญลืองานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
12B003 นางบุญญา  เพียรอุดมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประวัติแก้ไข ลบ
13B013 นายเดิม  หุ่นแสวงเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประวัติแก้ไข ลบ
14B004 นางจำนงจิตร  รุจิรัตนราศีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประวัติแก้ไข ลบ
15B006 นางสาวปฐมาภรณ์  สนิทกลางเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประวัติแก้ไข ลบ
16B008 นางสาวนิรมล  ระษารักษ์เจ้าหน้าที่สำนักงาน ประวัติแก้ไข ลบ
17A013 นางสาวผกากาญจน์  แดงสุขเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประวัติแก้ไข ลบ
18B014 นายฉันทะ  สิงห์แก้วเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประวัติแก้ไข ลบ
19B001 นางสาวกสิณา  ไทยเทศเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประวัติแก้ไข ลบ
20B012 นายสมาน  พลเดชเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประวัติแก้ไข ลบ
2142230 นางสุกัญญา  เทียนคำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2213936 นางขนิษฐา  กิตติวิริยะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2338262 นางสาววิมล  พรรณนิคมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2438557 นางสาวรัตนา  เปียทองกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2539329 นางสาวพรอรุณ  สืบแต่จุ้ยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
261201(พ) นางสุมาลี  สาระสันต์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2738853 นางสาวอริสา  พานิชกุลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
282809 นางสาววันวิสา  ชีพเป็นสุขกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2928839 นายสุเมธี  คำมันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
3039354 นางพัชรีรัตน์  เชื้อพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
3139312 นายจักรดุลย์  มนตรีกุล ณ อยุธยากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
3238522 นางวรรณา  ธงชัยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
3339664 นางวรรษมล  พุ่มมรินทร์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
34102335 นางสาวยุพดี  เข็มอนุสุข อิสมัญกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
3538950 นางสาวจิรนันท์  สุวรรณชัยรบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
3638626 นางศรศมน  มรุตัณฑ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
3738632 นางวิภาภรณ์  คำลือชัยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
382820 นายวิญญ์  แสงสดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
3938633 นายพัฒนพงศ์  มีสมยุทธ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
403307 นางสาวอัจฉริตา  จิตสกุลชัยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
411644 นางสาวยุพิน  ตุ่นเฮ้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4238594 นางสาวภัทรวรินทร์  ประทินกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4338590 นางสาวฮัสน๊ะฮ์  มุ่งมาตร์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4438531 นางสาวมะลิวัลย์  เลี้ยงศิริกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4538643 นางสาวจิตราพร  โลหาชีวะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
465024 นางสาวปาณิสรา  ระษารักษ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4733111 นายวรรธน  จำปาทองกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4838568 นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
491060(ส) นางสาวรสริน  ตัญญวงษ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
5038983 นายศุภพร  ตรีไพชยนต์ศักดิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
5139457 นางสาวชุติมา  ประภัสสรพิทยากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
5238604 นายยุรนันท์  อัตตะสาระกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
53384 นางสาวปิยะนุช  ร่มเย็นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
5438644 นางสาวเจนจิรา  แจ้งมากกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
55637 นางสาวเวธกา  ชุมทองกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
5638539 นางสาววรรณิภา  เฉลิมหมู่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
5747741 นางลัดดา  ทองมั่นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
581843 นางสาวเสาวนีย์  บุญบำรุงกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
5941777 นายฐิติไชย  อรรถวิลัยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
602512 นายสรรพสิทธิ์  โกศลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
6177653 นางวาสนา  กองรสกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
625092 นางนวรัตน์  พินนอกกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
6319161 นายธวัชชัย  เพ็ชนีกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
64129931 นายสุพรรณ  ภาคทรัพย์ศรีกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
6541791 นางพรพิมล  ส้มทองกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
6635238 นายเอกชัย  วิลามาศกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
6739321 นางสุธาสินี  เนคมานุรักษ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
681178 นางปรานี  มีวุฒิสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
69453 นางสาวอมรรัตน์  ทองโชติกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
702450 นายนันทวัตน์  ไวยบุญญากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
7138526 นางสาวสุภาพร  สมานเกียรติ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
7239178 นางณัฐมน  สุชัยรัตน์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
7338534 นางสาวพชรกมล  พูลลายกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
74221 นายปิยเดช  พิพัฒน์เยาว์กุลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
7539458 นางภัทรมล  สุกรีวนัสกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
763075 นายวศิน  คล้ายบรรเลงกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
774202 นางสาวเบญจวรรณ  ปราโมทย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
7838619 นางรินดา  ตรงดีกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
7939784 นางเตือนใจ  ตรีบุบผากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8038548 นางสาวธัญพร  อักษรกิ่งกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8138609 นายวรรธนชาติ  แก้วนุชกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8215728 นางทิพธญา  สิตตะวิบุลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
831310 นางสาวสายทิพย์  ณ เวียงจันทร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8439131 ว่าที่ ร.ต.อดุลย์  ม่วงกรุงกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8539387 นางสาวนิชาภา  พัฒน์วิชัยโชติกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8638954 นายณรงค์ชัย  พงษ์ธะนะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
87 นายสายัณห์  เทียนวิมลชัยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
884224 นางอารี  การสมธรกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
8938574 นางมันทนี  บุญฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
9038646 นางปฐมาวดี  คุ้มภัยกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
91114 นายอธิท  อธิวรปัญญากุลกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
92123027 นางธีรกานต์  ขะชาตย์กลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
9339320 นางสาวพัลลภา  พันธุ์จันทร์แม้นกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
94103060 นางสาวหทัยรัตน์  ศรีประเสริฐกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
9539414 นางสาววิริยาภรณ์  จนจันทึกกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
9640471 นางสาวรัตนา  โพธิ์งามกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
9712884 นายธีรวีร์  แพบัวกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
9838615 นางสาวพรรณนิภา  กลิ้งอินทร์กลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
9939200 นางสาวนภาพร  แดนตะเคียนกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
1002482 นางสาววรรณภา  หมวกอิ่มกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
10139494 นางสาวฐิติพร  จันทร์หอมกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
102117479 นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์กลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
1032994 นายรณวริทธิ์   ขะชาตย์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
10438576 นางน้ำทิพย์  มหานิยมกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
10538629 นางภัสราภรณ์  นาคสู่สุขกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
10647982 นางสาวรดามณี  สายพัฒนะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
10738640 นายธีรการณ์  สุสุขเสียงกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
108112661 นางศิริวรรณ  ประสงค์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
10938814 นางสาวสิริรัตน์  พาลีเดชกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11036074 นางพัลลภา  กมลพันธ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1112933 นายภัทรพันธุ์  ลาภเกินกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11238941 นางสาวผกามาศ  เพชรรัตน์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11338600 นายมานพ  เอกจริยวงศ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11438816 นายทศพล  อินน้ำคบกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11538585 ว่าที่ ร.ต.ศักดา  สาพิมานกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11638641 นางเตือนใจ  ประเสริฐศรีกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11738624 นางสาวเพ็ญทิพย์  สีคร้ามกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1182990 นางอวยพร  วงค์ประดิษฐ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11938620 นางสาวสุมาลี  จริวัฒถิรเดชกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1201881 นายธีรภัทร  กระจ่างแสงกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12142219 นายธีร์วรัตม์  รุจธนวิชญ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12239633 นางศุภลักษณ์  จันทนวงษ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12338838 นางสาววิจิตรา  ศรีเขื่อนแก้วกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
124106881 นายธีรภัทร  สรรคพงษ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12539768 นางสาวนารีรัตน์  ดิษฐลักษณะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12638829 นางสาวเกศกาญจน์  ปรีชาชาญกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12752003 นางรุ่งนภา  ชมภูราชกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1283002 นายรัตน์ตพงษ์  เจริญงามสกุลกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
12939399 นายกิตติ  คงเจริญกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
13038552 นางสาวณิชพร  แก้วสถิตย์กลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
13139020 นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
13239486 นางจุฑามาศ  ทองอร่ามกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
13339787 นายสิรภพ  ทองอร่ามกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
13476610 นายฉัตร์ชัย  อรรถปักษ์กลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
135100696 นายพิชัย  หิดาวรรณกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
13638535 ว่าที่ ร.ต.หญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
137268 นางสาวสาลีนี  เพ็งอุดมกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
138A009 นายสมเกียรติ  วิเชียรวิลาวัณย์กลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
13939682 นายสมชาย  อบรมย์กลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
14014599 นางวิจิตร  ดัดเพชรกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
14118458 นางสาวชมัยพร  พืชกมุทรกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
14238516 ว่าที่ ร.ต.วิชัย  วงษ์สุวรรณกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
14338525 นางนาฎนลิน  จุลโมกข์กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
14438538 นางสุวพรรณ  เกียรติบำรุงกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
14513571 นายสุนทร  บุญเอียดกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
14661406 นายพงษ์พันธ์  ติยะบุตรกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
14739442 นางสาวสุวรรณา  แสนสุขกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
14838636 นายเศรษฐพงษ์  จันทร์แก้วกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
1493568 นายสันติราษฎร์  เรียนงามกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
1503026 นางวันวิวาห์  พิพัฒน์เยาว์กุลกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
15138503 นางสาวมรรษวรรณ  ศุภเวทีกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
1522416 นายพรเทพ  บุณยกุลกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
15335858 นายพิภพ  วัดกิ่งกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
154177 นางสมใจ  คลังวิจิตรกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1554996 นายวสุธา  ธรรมประสิทธิ์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
15636653 นายวิเชษฐ  ค้าสุวรรณกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
157106910 นางสาวชนิดาภา  ปลั่งกลางกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
15838652 นางรัชนา  แสงเปล่งปลั่งกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
15938653 นางผกาพันธ์  โชตินิสากรณ์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
16039287 นายจิรัฏฐ์  แย้มประดิษฐ์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
161111344 นางสาวมลิวัลย์  สุขแก้วกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1623871 นายศุภกร  การสมบัติกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
16328703 นายปรีชา  ช่วยสงค์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1642778 นางสาวนนทกาล  รูปเอี่ยมกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
16538622 นายชัยวัฒน์  ศรีไทยกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
16639057 นางสาวชลธารา  ทรัพย์สินพันธ์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
16738509 นางสาวนิภาพร  แสงไพโรจน์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
16838523 นายณรงค์ชัย  หล่อประเสริฐกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
16939697 นางสาวจิตตินัฏฐ์  สุขบัณฑิตย์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17038606 นายกิตติพัฒน์  สงวนงามกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17138616 นายสุวพัฒน์  สงวนงามกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1722389 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวิดา  จันทะขาลกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
173059 (ส) นางสาวสุวิมล  ถนอมนิลกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1741076 (ส) นายพรเทพ  ตรีสิทธิ์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17537508 ว่าที่ ร.ต.บุญญาธิการ  รอดคำกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1762719 นายเชาวรินทร์  ดีฉายกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17738843 นางกันยารัตน์  ศรีวงค์วรรณกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17838650 นายมงคล  จิ๋วเชยกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17938555 นางสาวเมทินี  นิชีกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
18038637 นายพนม  บุญมางำกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
18139255 นายพชรพล  พลธีกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
182114870 นางสาวสุภาพร  โพธิ์ทองกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
183110863 นางสาวกชกร  ศรีษาพุทธกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
18438649 นายพงศธร  แสนช่างกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
18538612 นางสาวชนิษต์ณภัค  คุ้มอิ่มกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
1862860 นายกรวิชญ์  นาพุฒากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
1871477 นางสาวจรินทร์ทิพย์  สิงห์เอ้ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
188250 นายสุเมธ  รัมมะเกษกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
18938900 นายยุทธนา  ขันธวิธิกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
19041257 นายสุรสิทธิ์  โมกขเสนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
19138567 นางสาวมณีณดา  แท่นมณีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
192107904 นางสาวอาสยา  อินทโชติกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
193107865 นางสาวรัชฎาภรณ์  ผิวนวลกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
19438588 นางสาวกรรณิการ์  สุขเกษมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
19544033 นางสาวชญานุตย์  เจริญกิจกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
19639089 นางสาวดวงแก้ว  สุหลงกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
19738565 นางสาวภัคจิรา  อาลัยญาติกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
19837872 นางชูศรี  เอกปิยะพรชัยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
19939322 นางสุภัทรา  โกมลวานิชกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20039624 นางนิตยา  จริตธรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20139754 นางสาวอภิญญา  มาแย้มกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20244731 นางสิรธิมา  เจตนาพิทักษ์กุลกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20373611 นางวิมล  ขันธมาศกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
2044796 นางสาวณัญณิชา  ขาวบุปผากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
2051206 นายอดิศักดิ์  นุชประยูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
206231 นางสาวรังสิมา  ชมจำปีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20738580 นายอรรณพ  จิวราห์ศรีสกุลกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20856646 นางสาวเบญจมาภรณ์  กองสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20938921 นางมาลัย  ยิ่งมานะกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
21038598 นางสาวณัฐกฤตา  วงษ์สงฆ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
211107490 นางวรากร  นัยพรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
21239029 นางสาวสิเรียม  แชหมื่อกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
213105619 นางสาวเจนนภา  ทัสเตโมโตกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
21439724 นางสาวจิตติภาภรณ์  เตรียมทนะกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
ค้นหาครู:
สรุป จำนวนทั้งสิ้น 214 ท่าน
< เมษายน 2562 >
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30        
เมนูหลัก
กลับหน้าแรก
ข้อมูลนักเรียน
นักเรียนขาดเรียน
นักเรียนมาสาย
สรุปนักเรียน ขาดเรียน
พิมพ์รายงานสรุปขาดเรียน
สรุปนักเรียน มาสาย
ข้อมูลครู-อาจารย์
สถานะครูปฏิบัติงาน
ครูไม่มาปฏิบัติงาน

เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 12362 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 12038 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 33267 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 372503 ครั้ง
เริ่ม 11 พฤศจิกายน 2556
Home Page
สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย