:: ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
:: : วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562    
ที่ ชื่อ นามสกุล โทรศัพท์ e-Mail
1 นายวรากร  รื่นกมล081-8530095ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นายสมศักดิ์  งามสมเกล้า081-9268392กลุ่มบริหารทั่วไป
3 นายสมใจ  พัฒน์วิชัยโชติ081-9910940กลุ่มบริหารงบประมาณ
4 นายอนันต์  มีพจนา084-0553755กลุ่มบริหารงานวิชาการ
5 นางพิมพลักษณ์  บุญลือ089-6118165กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนั
6 นางสมใจ  คลังวิจิตร089-1409920somjai.green@gmail.com
7 นายรณวริทธิ์   ขะชาตย์088-7999755kronwarit@gmail.com
8 นางอารี  การสมธร086-1260323
9 นายวสุธา  ธรรมประสิทธิ์063-1438147vasutt119@gmail.com
10 นางวิจิตร  ดัดเพชร081-3640560
11 นางสาวชมัยพร  พืชกมุทร081-7004287
12 นายวิเชษฐ  ค้าสุวรรณ086-7683531
13 นางสาวนิภาพร  แสงไพโรจน์089-6145691niphaporn.sangpairot@gmail.com
14 ว่าที่ ร.ต.วิชัย  วงษ์สุวรรณ084-0556385
15 นางวรรณา  ธงชัย062-7687555
16 นางนาฎนลิน  จุลโมกข์081-6827779pam25811f@gmail.com
17 นางสุวพรรณ  เกียรติบำรุง089-4104989
18 นางสาววรรณิภา  เฉลิมหมู่089-2834852wannipa240149@gmail.com
19 นางมันทนี  บุญฤทธิ์086-5610116oik2510@gmail.com
20 นางน้ำทิพย์  มหานิยม062-7584477namtip998@hotmail.com
21 นางศรศมน  มรุตัณฑ์099-1598364sornsamon2511@gmail.com
22 นางวิภาภรณ์  คำลือชัย086-7678658wipaporna74@gmail.com
23 นางปฐมาวดี  คุ้มภัย061-5216056
24 นางรัชนา  แสงเปล่งปลั่ง098-5455195ratchana_ayw@hotmail.com
25 นางผกาพันธ์  โชตินิสากรณ์087-1181209
26 นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ081-7784067
27 นางสาวสุวรรณา  แสนสุข086-5528121
28 นายเอกชัย  วิลามาศ089-7214967penaek1@gmail.com
29 นางจุฑามาศ  ทองอร่าม086-5243844
30 นายสิรภพ  ทองอร่าม089-8012235saraphop009@hotmail.com
31 นายสุรสิทธิ์  โมกขเสน089-238-4509surasitmokk@gmail.com
32 ว่าที่ ร.ต.ศักดา  สาพิมาน084-679-7729nuyza2530@hotmail.com
33 นายณรงค์ชัย  พงษ์ธะนะ092-8562414npongsthana@gmail.com
34 นายฉัตร์ชัย  อรรถปักษ์081-9260462chatchai_atthapak@hotmail.com
35 นางวาสนา  กองรส089-2097995kr_wasana@hotmail.com
36 นายพิชัย  หิดาวรรณ089-8863387
37 นางสาวมลิวัลย์  สุขแก้ว089-900-7556
38 นางศิริวรรณ  ประสงค์083-6167829
39 นางธีรกานต์  ขะชาตย์099-0495551kteerakan2013@gmail.com
40 นายศุภกร  การสมบัติ089-1083914chat301@gmail.com
41 นางนวรัตน์  พินนอก081-7896992pinnok12@gmail.com
42 นางขนิษฐา  กิตติวิริยะ087-6629370
43 นายธวัชชัย  เพ็ชนี086-7622532
44 นายปรีชา  ช่วยสงค์089-000-5022chaiyathani@gmail.com
45 นายจิรัฏฐ์  แย้มประดิษฐ์098-445445-9krupeera@hotmail.com
46 นางพัลลภา  กมลพันธ์089-067-2741
47 นางชูศรี  เอกปิยะพรชัย081-5706784
48 นางสาววิมล  พรรณนิคม081-9891156
49 นางสาวมะลิวัลย์  เลี้ยงศิริ083-0343303maliwan2505@gmail.com
50 ว่าที่ ร.ต.หญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ085-4489428nanat2512@hotmail.com
51 นางสาวรัตนา  เปียทอง089-8184575
52 นายมานพ  เอกจริยวงศ์089-790-8122manop2239@gmail.com
53 นายชัยวัฒน์  ศรีไทย089-220-3816chaiwat.ch89@hotmail.com
54 นางสาวฮัสน๊ะฮ์  มุ่งมาตร์081-4553165mungmasth@gmail.com
55 นางสุภัทรา  โกมลวานิช086-6068969ayw.supatraeng@gmail.com
56 นางนิตยา  จริตธรรม081-296-5578nittayajarittham@gmail.com
57 นางสาวอภิญญา  มาแย้ม086-0023510
58 นายเศรษฐพงษ์  จันทร์แก้ว090-6234638tao_g8@hotmail.com
59 นางพรพิมล  ส้มทอง080-0209227
60 นางสิรธิมา  เจตนาพิทักษ์กุล081-1414021sirathima@gmail.com
61 นางวิมล  ขันธมาศ085-138-1557
62 นางสุมาลี  สาระสันต์084-0140027
63 นางสุธาสินี  เนคมานุรักษ์081-2973658sutha.kubkib@gmail.com
64 นางสาวสาลีนี  เพ็งอุดม089-0908865
65 นางสาวอมรรัตน์  ทองโชติ0
66 นายนันทวัตน์  ไวยบุญญา-
67 นางสาวณัญณิชา  ขาวบุปผา080-6677366newnatnicha14@gmail.com
68 นางสาวปาณิสรา  ระษารักษ์086-1348903ahha_chin@hotmail.com
69 นายวรรธน  จำปาทอง086-1278953wankrub@gmail.cm
70 นางสาวสุภาพร  สมานเกียรติ์083-0676844ptchukiat@gmail.com
71 นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์086-0291571kanchaneebor@gmail.com
72 นายกิตติพัฒน์  สงวนงาม081-759-5788por067@hotmail.com
73 นายสุวพัฒน์  สงวนงาม081-994-4878suwapat-s@hotmail.com
74 นางณัฐมน  สุชัยรัตน์083-0071363ampare_gap@hotmail.com
75 นางสาวสุวิมล  ถนอมนิล084-0022963monboxza@hotmail.com
76 นางสาวรสริน  ตัญญวงษ์080-5801459ooh_rossy@hotmail.com
77 นายพรเทพ  ตรีสิทธิ์084-776-1152sakarao_ocs@hotmail.com
78 นายอธิท  อธิวรปัญญากุล062-6360514poptylovecat@hotmail.com
79 นางปรานี  มีวุฒิสม083-5509797pran_ym@hotmail.com
80 นายสันติราษฎร์  เรียนงาม086-7970122
81 นางสาวเพ็ญทิพย์  สีคร้าม085-901-3300dorae_thip@hotmail.com
82 นางสาวเมทินี  นิชี092-2751767pad_matinee@hotmail.com
83 นางมาลัย  ยิ่งมานะ089-4552758
84 นายเชาวรินทร์  ดีฉาย087-2279899chowarin_69@hotmail.com
85 นางกันยารัตน์  ศรีวงค์วรรณ085-920-2031kanyarat2031@gmail.com
86 นายอรรณพ  จิวราห์ศรีสกุล091-7369381
87 นางสาวเบญจมาภรณ์  กองสัมฤทธิ์082-7928452jin_kani@hotmail.com
88 นายยุรนันท์  อัตตะสาระ090-2272125yattasara@gmail.com
89 นางสาวสุนันทา  เกษมสวัสดิ์
90 นายพรเทพ  บุณยกุล094-6657773turm7246@hotmail.com
91 นายพิภพ  วัดกิ่ง082-1544723pipob.wadking20@gmail.com
92 นายธีรวีร์  แพบัว087-5872059pappa_2007@hotmail.com
93 นางสาวพรรณนิภา  กลิ้งอินทร์080-5103638
94 นายสมเกียรติ  วิเชียรวิลาวัณย์086-5087503
95 ว่าที่ ร.ต.อดุลย์  ม่วงกรุง090-9864187
96 นางศุภลักษณ์  จันทนวงษ์084-0164612
97 นางพัชรีรัตน์  เชื้อพันธ์089-8815317
98 นางสาวมรรษวรรณ  ศุภเวที086-0521419matsawan.s@gmail.com
99 นายธีรการณ์  สุสุขเสียง087-5078908
100 นางสาวพัลลภา  พันธุ์จันทร์แม้น086-5416609aum.amy0309@gmail.com
101 นายศุภพร  ตรีไพชยนต์ศักดิ์092-2826368hereten@hotmail.com
102 นางสาวชุติมา  ประภัสสรพิทยา086-1327599cprapasorn@gmail.com
103 นางสาวจิตราพร  โลหาชีวะ092-5045115jitttraporn.lol@gmail.com
104 นายมงคล  จิ๋วเชย080-6290916ood_rmutsb52@hotmail.com
105 นางสาวธัญพร  อักษรกิ่ง084-6643911kue_bio@hotmail.com
106 นายธีร์วรัตม์  รุจธนวิชญ์061-6766990taweewat.yong@gmail.com
107 นายจักรดุลย์  มนตรีกุล ณ อยุธยา0859747555
108 นางสาววรรณภา  หมวกอิ่ม087-8455793wannapa1992.M@gmail.com
109 นางสาวหทัยรัตน์  ศรีประเสริฐ085-7711330sriprasert.noona@gmail.com
110 นางสาวนภาพร  แดนตะเคียน088-2317787danfah22@gmail.com
111 นางสาววิริยาภรณ์  จนจันทึก085-4146730aerngaei_supergirl@hotmail.com
112 นางสาวรัตนา  โพธิ์งาม088-5722026rattanabowbow2512@gmail.com
113 นางสาวฐิติพร  จันทร์หอม0861709560Nut_26311_mickey@hotmail.com
114 นายกิตติ  คงเจริญ087-6681121pexkong@hotmail.com
115 นางสาวณิชพร  แก้วสถิตย์082-8460362ncp.paron@hotmail.com
116 นายรัตน์ตพงษ์  เจริญงามสกุล096-2517161
117 นางสาววันวิสา  ชีพเป็นสุข082-7019391mykiss_xoxo@hotmail.com
118 นายสุเมธี  คำมัน097-0561030songsumatee1030@gmail.com
119 นางสาวอริสา  พานิชกุล061-8928898arisa.gift@hotmail.com
120 นางสาวจิตตินัฏฐ์  สุขบัณฑิตย์092-6249561nattaa.ta@gmail.com
121 นางสาวพรอรุณ  สืบแต่จุ้ย091-7802529phonarun0910@gmail.com
122 นางเตือนใจ  ประเสริฐศรี080-1063519nopotee@hotmail.com
123 นางอวยพร  วงค์ประดิษฐ์086-1221480karomsom@hotmail.com
124 นายภัทรพันธุ์  ลาภเกิน083-0172307znatz_@hotmail.com
125 นางสาวผกามาศ  เพชรรัตน์092-4968299gloria_hawa@hotmail.com
126 นางสาวสิริรัตน์  พาลีเดช085-7151591kakakah1808@gmail.com
127 นายทศพล  อินน้ำคบ095-5538703top.4.2@hotmail.com
128 นางสาววิจิตรา  ศรีเขื่อนแก้ว083-9520083wijitra.snook@gmail.com
129 นางสาวสุมาลี  จริวัฒถิรเดช095-0515162shie0950515162@mail.com
130 นางวันวิวาห์  พิพัฒน์เยาว์กุล098-2494528r.wiwa@hotmail.com
131 นางภัทรมล  สุกรีวนัส092-2704735wichida_ko@hotmail.com
132 นายวศิน  คล้ายบรรเลง092-8183205gftpak@gmail.com
133 นายสุพรรณ  ภาคทรัพย์ศรี080-5808005suphan737@gmail.com
134 ว่าที่ ร.ต.บุญญาธิการ  รอดคำ0806929463yuttachak_99@hotmail.com
135 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวิดา  จันทะขาล096-3184310pat_pawida1992@hotmail.com
136 นางสาวชลธารา  ทรัพย์สินพันธ์086-6070044cholmink070@gmail.com
137 นายณรงค์ชัย  หล่อประเสริฐ094-4591554narongchai.put@gmail.com
138 นางสาวนนทกาล  รูปเอี่ยม081-2993365ืnontakarn@ayw.ac.th
139 นางสาวดวงแก้ว  สุหลง081-7430429ma_clear@hotmail.com
140 นางสาวภัคจิรา  อาลัยญาติ080-4333232tle_pakjira@yahoo.com
141 นางสาวอาสยา  อินทโชติ081-4561606cherrypink97@hotmail.com
142 นางสาวกรรณิการ์  สุขเกษม086-7516904army_seungri@hotmail.com
143 นางสาวชญานุตย์  เจริญกิจ062-6100796kimneaw_geromail@hotmail.com
144 นางสาวรัชฎาภรณ์  ผิวนวล082-5861533baitoeyzyii@hotmail.com
145 นายยุทธนา  ขันธวิธิ088-2336585yolovc1232009@hotmail.com
146 นางสาวจรินทร์ทิพย์  สิงห์เอ้ย084-8916171jarinthip.sin@gmail.com
147 นางสาวชนิษต์ณภัค  คุ้มอิ่ม080-5158476chanitnapak@hotmail.com
148 นายกรวิชญ์  นาพุฒา088-7067233umclub036@hotmail.com
149 นายพงศธร  แสนช่าง097-0073722sky_sailing-m022@hotmail.co.th
150 นางสาวภัทรวรินทร์  ประทิน091-5456997fast.d.luffy@gmail.com
151 นางสาวยุพิน  ตุ่นเฮ้า061-7723068tookkyayw@gmail.com
152 นางสาวอัจฉริตา  จิตสกุลชัย089-2414659acharita.kib@gmail.com
153 นายวิญญ์  แสงสด096-9105918winsaengsod@gmail.com
154 นายสมาน  พลเดช089-2412106พนักงานขับรถ
155 นายเดิม  หุ่นแสวง0830202736พนักงานขับรถ
156 นางสาวเบญจวรรณ  ปราโมทย์099-6295541tipfyhipfy@gmail.com
157 นางรินดา  ตรงดี086-3686743kudeeratrinda@gmail.com
158 นายวรรธนชาติ  แก้วนุช089-7726787eakwawatachat@gmail.com
159 นางสาวสายทิพย์  ณ เวียงจันทร์062-2919554saithip2016@gmail.com
160 นางทิพธญา  สิตตะวิบุล080-9469851tip.tiptaya@gmail.com
161 นางสาวเสาวนีย์  บุญบำรุง097-0718484Nuii_Saowanee@hotmail.com
162 นายฐิติไชย  อรรถวิลัย081-4415789
163 นายสรรพสิทธิ์  โกศล089-0994046
164 นายพัฒนพงศ์  มีสมยุทธ์086-7996690
165 นางเตือนใจ  ตรีบุบผา086-5717228Tuanjait@gmaii.com
166 นางสาวจิรนันท์  สุวรรณชัยรบ098-2628744pukpick_lovelysj@hotmail.com
167 นางสาวยุพดี  เข็มอนุสุข อิสมัญ089-6122260
168 นางวรรษมล  พุ่มมรินทร์089-9001239dakanda_jung@hotmail.com
169 นางสาวรดามณี  สายพัฒนะ087-0046003radamanee2627@gmail.com
170 นางภัสราภรณ์  นาคสู่สุข082-3629956passara56@gmail.com
171 นายสุนทร  บุญเอียด085-4249909
172 นางสาววรัญญา  วงศ์วรรธนะโชติ
173 นายพงษ์พันธ์  ติยะบุตร090-5454416pongpantiyabut24@hotmail.com
174 นางสาวมณีณดา  แท่นมณี085-3355960maneenada.t@gmail.com
175 นางวรากร  นัยพร083-0774809warakornnaiyaporn@gmail.com
176 นางสาวณัฐกฤตา  วงษ์สงฆ์080-0978076meaw_naa@hotmail.com
177 นางสาวกชกร  ศรีษาพุทธ092-2838257tookta2535@hotmail.com
178 นายพนม  บุญมางำ087-2086921panomubon@gmail.com
179 นายพชรพล  พลธี087-6712957krucheck7@gmail.com
180 นางสาวชนิดาภา  ปลั่งกลาง092-2572089hamham999@gmail.com
181 นางลัดดา  ทองมั่น089-0889060ayw.ladda@gmail.com
182 นางสาวสิเรียม  แชหมื่อ0924475405pare736@gmail.com
183 นายธีรภัทร  สรรคพงษ์085-0364640momggnuis@gmail.com
184 นางสุกัญญา  เทียนคำ081-9081767
185 นางสาวปิยะนุช  ร่มเย็น083-4619300preawry_ppp@gmail.com
186 นางสาวสุภาพร  โพธิ์ทอง086-9351310gloy-2528@hotmail.com
187 นางสาวปาริฉัตร  สุขพัทธี
188 นางสาวกสิณา  ไทยเทศ081-9469916งานสารบรรณ
189 นางสาวชัญญานุช  สดับพจน์081-780-3935งานการเงิน
190 นางนิธิวดี  วิเศษฤทธิ์088-539-6556ห้องพยาบาล
191 นางสาวพรวันเพ็ญ  เกิดเนตร086-881-8153งานวิชาการ
192 นางบุญญา  เพียรอุดม089-017-2603งานการเงิน
193 นางสาวเวธกา  ชุมทอง091-7455978gaw_2724@hotmail.com
194 นายสายัณห์  เทียนวิมลชัย081-6545553sayant_s@hotmail.com
195 นางสาวนิชาภา  พัฒน์วิชัยโชติ083-0923924nichapa.pat1991@gmail.com
196 นางจำนงจิตร  รุจิรัตนราศี089-2080405งานบริหารทั่วไป
197 นางสาวปฐมาภรณ์  สนิทกลาง089-1110469งานกิจการนักเรียน
198 นางสาวนิรมล  ระษารักษ์0805770303งานพัสดุ
199 นางสาวผกากาญจน์  แดงสุข089-9026441งานประชาสัมพันธ์
200 นายอดิศักดิ์  นุชประยูร081-9657340inumaru-pop@hotmail.com
201 นายสุเมธ  รัมมะเกษ095-7301551teachersumet@gmail.com
202 นางสาวรังสิมา  ชมจำปี083-0308031
203 นางสาวพชรกมล  พูลลาย0925900461bio.ayw58@gmail.com
204 นายปิยเดช  พิพัฒน์เยาว์กุล080-6104710
205 นางสาวนารีรัตน์  ดิษฐลักษณะ089-2424589dnareerat@gmail.com
206 นางสาวเกศกาญจน์  ปรีชาชาญ090-1144401muket1985@gmail.com
207 นางสาวเจนจิรา  แจ้งมาก095-5064706jan.jira19@hotmail.com
208 นายสมชาย  อบรมย์092-8541900somchai14092527@gmail.com
209 นายธีรภัทร  กระจ่างแสง089-0826327kruaufayw1198@hotmail.com
210 นายฉันทะ  สิงห์แก้ว084-7337762พนักงานขับรถ
211 นางรุ่งนภา  ชมภูราช080-0796071rungnapachammak@gmail.com
212 นางสาวเจนนภา  ทัสเตโมโต092-9407674mekumikhunnic@gmail.com
213 นางสาวจิตติภาภรณ์  เตรียมทนะ081-1307741wodongdina@gmail.com
214 นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์088-6832223kruniracha@gmail.com
< เมษายน 2562 >
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30        
เมนูหลัก
กลับหน้าแรก
ข้อมูลนักเรียน
นักเรียนขาดเรียน
นักเรียนมาสาย
สรุปนักเรียน ขาดเรียน
พิมพ์รายงานสรุปขาดเรียน
สรุปนักเรียน มาสาย
ข้อมูลครู-อาจารย์
สถานะครูปฏิบัติงาน
ครูไม่มาปฏิบัติงาน

เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 12363 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 12038 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 33268 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 372504 ครั้ง
เริ่ม 11 พฤศจิกายน 2556
Home Page
สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย